Všeobecné Obchodní Podmínky TOP BUS TOURS

V Praze, dne 28.08.2018

 • Vyzvednutí v hotelu není součástí túry a není zahrnuto v délce trvání túry.
 • Dohodnutý čas a místo vyzvednutí musí být respektováno. Zmeškaný pick up způsobený porušením podmínek vyzvednutí není důvodem k vrácení peněz.
 • Hodina odjezdu túry není identická s hodinou vyzvednutí ve vašem hotelu.
 • Určený čas vyzvednutí v hotelu závisí na dopravní situaci v Praze a poloze hotelu. Možné zpoždění vyzvednutí v hotelu není důvodem k refundaci.
 • Klienti ubytovaní v pěší vzdálenosti od našeho odjezdového místa budou vyzvednuti v hotelu naším zaměstnancem, který je doprovodí na odjezdové místo pěšky.
 • Odvoz zpět do vašeho hotelu (s výjimkou hotelů na letišti Praha) je zdarma u některých večerních túr a dvoudenních výletů. Upozorňujeme, že všechny speciální požadavky na odvoz zpět do místa ubytování musí být vzneseny před začátkem túry.
 • Většina našich túr končí v centru Prahy.
 • Všechny naše túry a výlety jsou garantovány v anglickém jazyce, další jazyky (němčina,francouzština,ruština,italština a španělština) je možné zajistit na vyžádání.
 • Výklad ke všem okružním jízdám, plavbám a výletům s živým průvodcem je veden vždy dvojjazyčně
 • Případné stížnosti a připomínky musí být řešeny ihned po skončení túry za přítomnosti průvodce a zástupce naší společnosti u pokladny kanceláře na odjezdovém místě. Stížnosti uplatněné později nebudou akceptovány jako důvod k refundaci platby.
 • Žádáme klienty, aby se po celou dobu exkurze neoddělovali od skupiny a dbali pokynů svého průvodce. Oddělení se od skupiny a případné přerušení túry není důvodem k refundaci platby.
 • Upozorňujeme, že případné změny v programu a cenách exkurzí z důvodů nečekaných změn v otvíracích dobách navštěvovaných objektů či dopravních omezení jsou vyhrazeny.
 • Finanční náhradu za nevyužité zakoupené jízdenky neposkytujeme
 • Za zapomenuté osobní věci v autobusech, na našich lodích či v navštěvovaných objektech neneseme odpovědnost
 • V navštěvovaných památkových objektech nemůžeme garantovat výklad místního průvodce ve vámi vybraném jazyce. V takovém případě vám náš průvodce opatří v pokladně objektu podrobný psaný text v jazyce, ve kterém jste si výlet zakoupili.
 • Děti: do 2 let zdarma, do 10 let dětská cena
 • Studenti: do 26 let (po předložení platné Isic karty)
 • Storno podmínky: bezplatné storno 24 hodin před začátkem túry
 • Během svátků (Vánoce, Silvestr apod.) může Top Bus Tours nabízet některé výlety se speciálním programem za ceny rozdílné od cen uvedených na webu.
 • Rychlost ani stálost připojení k internetu pomocí Wi-Fi na palubě autobusů Top Bus Tours negarantuje, parametry sítě se mohou měnit v závislosti na dostupnosti signálu během jízdy. Údaje potřebné pro přihlášení do sítě Wi-Fi obdrží klient na požádání u průvodce nebo řidiče.
 • Ceny za prohlídky jsou uvedeny v eurech s DPH. 1 EUR = 25 Kč.
Všeobecné Obchodní Podmínky
 • obchodní společnosti Reason To See, S.R.O.
  se sídlem Bezručova 1641, 252 63 Roztoky
  identifikační číslo: 24694118
  zapsané v obchodním rejstříku C 166659 vedená u Městského soudu v Praze
  pro prodej prohlídek prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://topbus.tours.
 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Reason To See, S.R.O., se sídlem Bezručova 1641, 252 63 Roztoky, identifikační číslo: 24694118, zapsané v obchodním rejstříku C 166659 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://topbus.tours/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit prohlídku od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání prohlídky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2. uživatelský účet
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání prohlídek (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání prohlídek též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání prohlídek je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání prohlídek jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 3. uzavření kupní smlouvy
  3.1. Veškerá prezentace prohlídek umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto prohlídek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o prohlídky, a to včetně uvedení cen jednotlivé prohlídky. Ceny prohlídek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny prohlídek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.4. Pro objednání prohlídek vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. nazev prohlídky,
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny prohlídky, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané prohlídky a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním prohlídky (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Bezplatna Rezervace“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství prohlídek, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4. Cena prohlídek a Platební podmínky
  4.1. Cenu prohlídek a případné náklady spojené s dodáním prohlídek dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Thamova 7, Praha;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200162898 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  bezhotovostně platební kartou.
  4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu prohlídek společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před konání prohlídky kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.4. Případné slevy z ceny prohlídek poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny prohlídek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 5. odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Storno podmínky: bezplatné storno 24 hodin před začátkem prohlídky
  5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  5.3. Do doby před začátkem prohlídky kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 6. Práva z Vadného plnění
  6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • 7. další práva a povinnosti smluvních stran
  7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@topbus.tours. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 8. ochrana osobních údajů
  8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 10. Doručování
  10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 • 11. Závěrečná ustanovení
  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bezručova 1641, 252 63 Roztoky, adresa elektronické pošty info@topbus.tours, telefon +420 606 083 630.


Reklamační řád

 • Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění z odpovědnosti TBT za vady zájezdu poskytnutého na základě Smlouvy o zájezdu nebo za vady jednotlivé služby poskytnuté na základě jiné smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „Reklamace“) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. Reklamaci má zákazník právo uplatnit v kterékoli provozovně nebo v sídle TBT, a bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby, případně v místě poskytované služby u zástupce TBT.
 • Při uplatňování Reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace vyžaduje, svou Reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně skutkově doložit.
 • Zákazník je povinen uplatnit Reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění Reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení Reklamace.
 • V případě ústního podání Reklamace je zástupce TBT povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení Reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá zástupci TBT písemnosti, popř. jiné podklady týkající se Reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce TBT. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.
 • Práva z odpovědnosti za vady zájezdu, musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví. Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu s ceny nepřizná, jestliže TBT namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
 • O uplatnění reklamace je TBT povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
 • Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je pověřený zástupce TBT povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení Reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění Reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.
 • Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení Reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodů a výše apod.
 • V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti pověřeného zástupce TBT a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb.
 • V případech, kdy je Reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení Reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby, případně v poskytnutí slevy z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady, nedohodne-li se TBT se zákazníkem jinak.
 • V případech, kdy je Reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník ústně či písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
 • Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu PBT (vyšší moc) nebo okolnosti, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a TBT zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 • Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: https://adr.coi.cz/cs
 • V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

Jméno značky:
Top Bus Tours
Provozovatel:
Reason To See, S.R.O.
IČ: 24694118
DIČ: CZ24694118
Bezručova 1641,
252 63, Roztoky,
Czech Republic
Kontakty:
+420 725 540 248
+420 606 083 630
info@topbus.tours